empty
 
 
股息计算器

Dividend Calculator for Forex Traders

本页面可以帮助CFD的交易者们。本页包含纽交所交易账户的股息信息和最近的付息日期列表。

交易差价合约时应不要忘记股息调整。

如果在除息日仍然持有多头头寸,股息调整的金额将会加入账户盈余。

如果在除息日仍然持有空头头寸,股息调整的金额将会从账户盈余中扣除。

下面的表格包含了NYSE集团所有交易工具的下一次付息日期。

示例:

如果在除息日每股股票#B有股息A,账户中有2手多头头寸,股息总额由下式计算:2手 x 100股 x A。

如果持有数个股票#B的头寸,使用所有头寸的和进行计算。当所有交易的盈余均为负,股息也为负值。

股息调整计算示例:

微软公司(MSFT)的董事会宣布在6月10日以0.130美元的价格赎回季度股息:

* 除息日 - 18.08.2009;
* 登记日 - 20.08.2009;
* 发放日 - 10.09.2009。

1手交易的股息总额为 100 x 0.130 = 13 美元。
在四月18日持有1手(100股)空头头寸,13美元股息无效。持有1手多头头寸 - 13美元将被加入。收费发生在注册日。

股息计算器


代码 交易量(手) 数量 股息 下一除息日
代码
交易量(手)
数量
股息
下一除息日

计算

单号 宣布日期 登记日期 发放日期 除息日期 数量 时期
#A 21.09.2022 04.10.2022 26.10.2022 03.10.2022 0.21 季度
#AA 29.09.2016 11.11.2016 25.11.2016 08.11.2016 0.09 季度
#AAPL 27.10.2022 07.11.2022 10.11.2022 04.11.2022 0.23 季度
#ABBV 28.10.2022 13.01.2023 15.02.2023 12.01.2023 1.48 季度
#AEM 26.10.2022 01.12.2022 15.12.2022 30.11.2022 0.40 季度
#AIG 01.11.2022 15.11.2022 29.12.2022 14.12.2022 0.32 季度
#AMGN 28.10.2022 17.11.2022 08.12.2022 16.11.2022 1.94 季度
#ATVI 03.02.2022 15.04.2022 06.05.2022 13.04.2022 0.47
#AXP 28.09.2022 14.10.2022 10.11.2022 13.10.2022 0.52 季度
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.055 季度
#BAC 19.10.2022 02.12.2022 30.12.2022 01.12.2022 0.22 季度
#BK 17.10.2022 27.10.2022 10.11.2022 26.10.2022 0.37 季度
#BHP 18.08.2022 02.09.2022 22.09.2022 01.09.2022 3.5 季度
#BLK 10.11.2022 07.12.2022 23.12.2022 06.12.2022 4.88 季度
#BMY 14.09.2022 07.10.2022 01.11.2022 06.10.2022 0.54 季度
#C 20.10.2022 07.11.2022 23.11.2022 04.11.2022 0.51 季度
#CAT 12.10.2022 24.10.2022 18.11.2022 21.10.2022 1.20 季度
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 季度
#CLR 27.04.2022 09.05.2022 23.05.2022 06.05.2022 0.28 季度
#CMC 11.10.2022 27.10.2022 10.11.2022 26.10.2022 0.16 季度
#CMCSA 11.10.2022 04.01.2023 25.01.2023 01.01.2023 0.27 季度
#CME 10.11.2022 12.09.2022 28.12.2022 08.12.2022 1.00 季度
#CSCO 23.08.2022 05.10.2022 26.10.2022 04.10.2022 0.38 季度
#CVX 26.10.2022 18.11.2022 12.12.2022 17.11.2022 1.42 季度
#DGX 14.11.2022 18.01.2023 01.02.2023 17.01.2023 0.66 季度
#DHR 13.09.2022 30.09.2022 28.10.2022 29.09.2022 0.25 季度
#DIS 05.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6个月
#DVN 01.11.2022 12.12.2022 30.12.2022 09.12.2022 1.35 季度
#DWDP 12.03.2019 26.04.2019 28.05.2019 02.05.2019 0.42 季度
#EBAY 02.11.2022 01.12.2022 16.12.2022 30.11.2022 0.22 季度
#EA 31.10.2022 30.11.2022 12.12.2022 29.11.2022 0.19 季度
#EOG 03.11.2022 17.01.2023 31.01.2023 13.01.2023 0.825 季度
#F 26.10.2022 15.11.2022 01.12.2022 14.11.2022 0.15 季度
#FANG 03.11.2022 17.11.2022 25.11.2022 16.11.2022 2.26 季度
#FCX 21.09.2022 14.10.2022 01.11.2022 13.10.2022 0.075 季度
#FDX 18.11.2022 12.12.2022 03.01.2023 09.12.2022 1.15 季度
#GE 09.09.2022 27.09.2022 25.10.2022 26.09.2022 0.08 季度
#GILD 25.10.2022 15.12.2022 29.12.2022 14.12.2022 0.73 季度
#GS 17.10.2022 01.12.2022 29.12.2022 30.11.2022 2.50 季度
#HAL 18.11.2022 08.12.2022 12.12.2022 07.12.2022 0.12 季度
#HD 17.11.2022 01.12.2022 15.12.2022 30.11.2022 1.90 季度
#HON 30.09.2022 11.11.2022 02.12.2022 09.11.2022 1.03 季度
#HES 07.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 16.09.2022 0.375 季度
#HPQ 22.11.2022 14.12.2022 04.01.2023 13.12.2022 0.263 季度
#HWM 29.09.2022 04.11.2022 25.11.2022 03.11.2022 0.04 季度
#IBM 25.10.2022 10.11.2022 10.12.2022 09.11.2022 1.65 季度
#INTC 15.09.2022 07.11.2022 01.12.2022 04.11.2022 0.365 季度
#INTU 19.08.2022 10.10.2022 18.10.2022 06.10.2022 0.78 季度
#IP 11.10.2022 15.11.2022 15.12.2022 14.11.2022 0.4625 季度
#JNJ 19.10.2022 22.11.2022 06.12.2022 21.11.2022 1.13 季度
#JPM 20.09.2022 06.10.2022 31.10.2022 05.10.2022 1.00 季度
#KO 20.10.2022 01.12.2022 15.12.2022 30.11.2022 0.44 季度
#KHC 26.10.2022 25.11.2022 30.12.2022 23.11.2022 0.4 季度
#LLY 17.10.2022 15.11.2022 09.12.2022 14.11.2022 0.98 季度
#MA 19.09.2022 07.10.2022 09.11.2022 06.10.2022 0.49 季度
#MCD 13.10.2022 01.12.2022 15.12.2022 30.11.2022 1.52 季度
#MCK 26.10.2022 01.12.2022 03.01.2023 30.11.2022 0.54 季度
#MDLZ 26.07.2022 30.09.2022 14.10.2022 29.09.2022 0.385 季度
#MGM 02.11.2022 09.12.2022 15.12.2022 08.12.2022 0.0025 季度
#MMM 08.11.2022 18.11.2022 12.12.2022 17.11.2022 1.49 季度
#MO 25.08.2022 15.09.2022 11.10.2022 14.09.2022 0.94 季度
#MMP 20.10.2022 07.11.2022 14.11.2022 04.11.2022 1.0475 季度
#MRK 26.07.2022 15.09.2022 07.10.2022 14.09.2022 0.69 季度
#MPLX 01.11.2022 15.11.2022 22.11.2022 14.11.2022 0.775 季度
#MRVL 22.09.2022 07.10.2022 26.10.2022 06.10.2022 0.06 季度
#MT 02.06.2022 16.05.2022 10.06.2022 13.05.2022 0.38
#MS 14.10.2022 31.10.2022 15.11.2022 28.10.2022 0.775 季度
#MSFT 19.09.2022 17.11.2022 08.12.2022 16.11.2022 0.68 季度
#MSI 17.05.2022 15.06.2022 15.07.2022 14.06.2022 0.79 季度
#NEM 27.10.2022 08.12.2022 21.12.2022 07.12.2022 0.55 季度
#NKE 04.08.2022 06.09.2022 03.10.2022 02.09.2022 0.305 季度
#NLOK 05.05.2022 08.06.2022 22.06.2022 07.06.2022 0.125 季度
#NUE 09.06.2022 30.06.2022 11.08.2022 29.06.2022 0.50 季度
#NVDA 16.11.2022 01.12.2022 22.12.2022 30.11.2022 0.04 季度
#ORAN 15.11.2022 02.12.2022 22.12.2022 01.12.2022 0.235 季度
#ORCL 12.09.2022 12.10.2022 25.10.2022 11.10.2022 0.32 季度
#OTEX 02.11.2022 02.12.2022 22.12.2022 01.12.2022 0.243 季度
#OXY 06.05.2022 10.06.2022 15.07.2022 09.06.2022 0.13 季度
#PBR 09.11.2022 23.11.2022 28.12.2022 22.11.2022 1.26 季度
#PEP 17.11.2022 02.12.2022 06.01.2023 01.12.2022 1.15 季度
#PFE 22.09.2022 04.11.2022 05.12.2022 03.11.2022 0.40 季度
#PG 11.10.2022 21.10.2022 15.11.2022 20.10.2022 0.913 季度
#PHG 07.06.2022 13.05.2022 08.06.2022 12.05.2022 0.775 季度
#POT 14.12.2017 29.12.2017 01.02.2018 28.12.2017 0.10 季度
#QCOM 14.10.2022 01.12.2022 15.12.2022 30.11.2022 0.75 季度
#QQQ 16.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 19.09.2022 0.51856 季度
#RMD 28.04.2022 12.05.2022 16.06.2022 11.05.2022 0.42 季度
#RS 25.10.2022 18.11.2022 02.12.2022 17.11.2022 0.875 季度
#SBUX 28.09.2022 11.11.2022 25.11.2022 09.11.2022 0.53 季度
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 季度
#SNY 28.04.2022 27.05.2022 27.06.2022 26.05.2022 0.29 季度
#SPY 24.01.2022 19.09.2022 31.10.2022 16.09.2022 1.596 季度
#SSNC 16.11.2022 01.12.2022 15.12.2022 30.11.2022 0.20 季度
#STLD 06.06.2022 30.06.2022 15.07.2022 29.06.2022 0.875 季度
#SU 16.11.2022 02.12.2022 23.12.2022 01.12.2022 0.382 季度
#T 30.09.2022 10.10.2022 01.11.2022 06.10.2022 0.278 季度
#TEVA 22.10.2017 28.11.2017 12.12.2017 27.11.2017 0.0723 季度
#TECK 26.04.2022 15.06.2022 30.06.2022 14.06.2022 0.099 季度
#TMO 18.05.2022 15.06.2022 15.07.2022 14.06.2022 0.3 季度
#TPL 03.05.2022 08.06.2022 15.06.2022 07.06.2022 2.3 季度
#TRI 01.11.2022 17.11.2022 15.12.2022 16.11.2022 0.445 季度
#TX 03.11.2022 15.11.2022 22.11.2022 14.11.2022 0.9 季度
#TRP 29.04.2022 30.06.2022 29.07.2022 29.06.2022 0.7 季度
#TRV 21.07.2022 09.09.2022 30.09.2022 08.09.2022 0.93 季度
#TSM 15.02.2022 17.06.2022 14.07.2022 16.06.2022 0.369 季度
#UBS 01.02.2022 13.04.2022 14.04.2022 12.04.2022 0.25
#UL 27.10.2022 18.11.2022 09.12.2022 17.11.2022 0.416 季度
#UPS 02.11.2022 14.11.2022 01.12.2022 10.11.2022 1.52 季度
#UTX 03.02.2020 14.02.2020 10.03.2020 13.02.2020 0.735 季度
#V 22.07.2022 12.08.2022 01.09.2022 11.08.2022 0.375 季度
#VALE 08.03.2022 10.03.2022 23.03.2022 09.03.2022 0.1725 季度
#VZ 06.09.2022 07.10.2022 01.11.2022 06.10.2022 0.652 季度
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 季度
#WFC 25.10.2022 04.11.2022 01.12.2022 03.11.2022 0.30 季度
#WMT 17.02.2022 12.08.2022 06.09.2022 11.08.2022 0.56 季度
#WPM 03.11.2022 21.11.2022 01.12.2022 18.11.2022 0.15 季度
#XOM 27.10.2022 15.11.2022 09.12.2022 14.11.2022 0.91 季度
#YY 01.01.1970 09.05.2022 23.06.2022 22.06.2022 0.51 季度
#ZTS 19.05.2022 21.07.2022 01.09.2022 20.07.2022 0.325 季度
单号
#A
宣布日期 登记日期
21.09.2022 04.10.2022
发放日期 除息日期
26.10.2022 03.10.2022
数量 时期
0.21 季度
#AA
宣布日期 登记日期
29.09.2016 11.11.2016
发放日期 除息日期
25.11.2016 08.11.2016
数量 时期
0.09 季度
#AAPL
宣布日期 登记日期
27.10.2022 07.11.2022
发放日期 除息日期
10.11.2022 04.11.2022
数量 时期
0.23 季度
#ABBV
宣布日期 登记日期
28.10.2022 13.01.2023
发放日期 除息日期
15.02.2023 12.01.2023
数量 时期
1.48 季度
#AEM
宣布日期 登记日期
26.10.2022 01.12.2022
发放日期 除息日期
15.12.2022 30.11.2022
数量 时期
0.40 季度
#AIG
宣布日期 登记日期
01.11.2022 15.11.2022
发放日期 除息日期
29.12.2022 14.12.2022
数量 时期
0.32 季度
#AMGN
宣布日期 登记日期
28.10.2022 17.11.2022
发放日期 除息日期
08.12.2022 16.11.2022
数量 时期
1.94 季度
#ATVI
宣布日期 登记日期
03.02.2022 15.04.2022
发放日期 除息日期
06.05.2022 13.04.2022
数量 时期
0.47
#AXP
宣布日期 登记日期
28.09.2022 14.10.2022
发放日期 除息日期
10.11.2022 13.10.2022
数量 时期
0.52 季度
#BA
宣布日期 登记日期
16.12.2019 14.02.2020
发放日期 除息日期
06.03.2020 13.02.2020
数量 时期
2.055 季度
#BAC
宣布日期 登记日期
19.10.2022 02.12.2022
发放日期 除息日期
30.12.2022 01.12.2022
数量 时期
0.22 季度
#BK
宣布日期 登记日期
17.10.2022 27.10.2022
发放日期 除息日期
10.11.2022 26.10.2022
数量 时期
0.37 季度
#BHP
宣布日期 登记日期
18.08.2022 02.09.2022
发放日期 除息日期
22.09.2022 01.09.2022
数量 时期
3.5 季度
#BLK
宣布日期 登记日期
10.11.2022 07.12.2022
发放日期 除息日期
23.12.2022 06.12.2022
数量 时期
4.88 季度
#BMY
宣布日期 登记日期
14.09.2022 07.10.2022
发放日期 除息日期
01.11.2022 06.10.2022
数量 时期
0.54 季度
#C
宣布日期 登记日期
20.10.2022 07.11.2022
发放日期 除息日期
23.11.2022 04.11.2022
数量 时期
0.51 季度
#CAT
宣布日期 登记日期
12.10.2022 24.10.2022
发放日期 除息日期
18.11.2022 21.10.2022
数量 时期
1.20 季度
#CHL
宣布日期 登记日期
14.08.2019 27.08.2020
发放日期 除息日期
09.10.2020 26.08.2020
数量 时期
0.9871 季度
#CLR
宣布日期 登记日期
27.04.2022 09.05.2022
发放日期 除息日期
23.05.2022 06.05.2022
数量 时期
0.28 季度
#CMC
宣布日期 登记日期
11.10.2022 27.10.2022
发放日期 除息日期
10.11.2022 26.10.2022
数量 时期
0.16 季度
#CMCSA
宣布日期 登记日期
11.10.2022 04.01.2023
发放日期 除息日期
25.01.2023 01.01.2023
数量 时期
0.27 季度
#CME
宣布日期 登记日期
10.11.2022 12.09.2022
发放日期 除息日期
28.12.2022 08.12.2022
数量 时期
1.00 季度
#CSCO
宣布日期 登记日期
23.08.2022 05.10.2022
发放日期 除息日期
26.10.2022 04.10.2022
数量 时期
0.38 季度
#CVX
宣布日期 登记日期
26.10.2022 18.11.2022
发放日期 除息日期
12.12.2022 17.11.2022
数量 时期
1.42 季度
#DGX
宣布日期 登记日期
14.11.2022 18.01.2023
发放日期 除息日期
01.02.2023 17.01.2023
数量 时期
0.66 季度
#DHR
宣布日期 登记日期
13.09.2022 30.09.2022
发放日期 除息日期
28.10.2022 29.09.2022
数量 时期
0.25 季度
#DIS
宣布日期 登记日期
05.12.2019 16.12.2019
发放日期 除息日期
16.01.2020 13.12.2019
数量 时期
0.88 6个月
#DVN
宣布日期 登记日期
01.11.2022 12.12.2022
发放日期 除息日期
30.12.2022 09.12.2022
数量 时期
1.35 季度
#DWDP
宣布日期 登记日期
12.03.2019 26.04.2019
发放日期 除息日期
28.05.2019 02.05.2019
数量 时期
0.42 季度
#EBAY
宣布日期 登记日期
02.11.2022 01.12.2022
发放日期 除息日期
16.12.2022 30.11.2022
数量 时期
0.22 季度
#EA
宣布日期 登记日期
31.10.2022 30.11.2022
发放日期 除息日期
12.12.2022 29.11.2022
数量 时期
0.19 季度
#EOG
宣布日期 登记日期
03.11.2022 17.01.2023
发放日期 除息日期
31.01.2023 13.01.2023
数量 时期
0.825 季度
#F
宣布日期 登记日期
26.10.2022 15.11.2022
发放日期 除息日期
01.12.2022 14.11.2022
数量 时期
0.15 季度
#FANG
宣布日期 登记日期
03.11.2022 17.11.2022
发放日期 除息日期
25.11.2022 16.11.2022
数量 时期
2.26 季度
#FCX
宣布日期 登记日期
21.09.2022 14.10.2022
发放日期 除息日期
01.11.2022 13.10.2022
数量 时期
0.075 季度
#FDX
宣布日期 登记日期
18.11.2022 12.12.2022
发放日期 除息日期
03.01.2023 09.12.2022
数量 时期
1.15 季度
#GE
宣布日期 登记日期
09.09.2022 27.09.2022
发放日期 除息日期
25.10.2022 26.09.2022
数量 时期
0.08 季度
#GILD
宣布日期 登记日期
25.10.2022 15.12.2022
发放日期 除息日期
29.12.2022 14.12.2022
数量 时期
0.73 季度
#GS
宣布日期 登记日期
17.10.2022 01.12.2022
发放日期 除息日期
29.12.2022 30.11.2022
数量 时期
2.50 季度
#HAL
宣布日期 登记日期
18.11.2022 08.12.2022
发放日期 除息日期
12.12.2022 07.12.2022
数量 时期
0.12 季度
#HD
宣布日期 登记日期
17.11.2022 01.12.2022
发放日期 除息日期
15.12.2022 30.11.2022
数量 时期
1.90 季度
#HON
宣布日期 登记日期
30.09.2022 11.11.2022
发放日期 除息日期
02.12.2022 09.11.2022
数量 时期
1.03 季度
#HES
宣布日期 登记日期
07.09.2022 19.09.2022
发放日期 除息日期
30.09.2022 16.09.2022
数量 时期
0.375 季度
#HPQ
宣布日期 登记日期
22.11.2022 14.12.2022
发放日期 除息日期
04.01.2023 13.12.2022
数量 时期
0.263 季度
#HWM
宣布日期 登记日期
29.09.2022 04.11.2022
发放日期 除息日期
25.11.2022 03.11.2022
数量 时期
0.04 季度
#IBM
宣布日期 登记日期
25.10.2022 10.11.2022
发放日期 除息日期
10.12.2022 09.11.2022
数量 时期
1.65 季度
#INTC
宣布日期 登记日期
15.09.2022 07.11.2022
发放日期 除息日期
01.12.2022 04.11.2022
数量 时期
0.365 季度
#INTU
宣布日期 登记日期
19.08.2022 10.10.2022
发放日期 除息日期
18.10.2022 06.10.2022
数量 时期
0.78 季度
#IP
宣布日期 登记日期
11.10.2022 15.11.2022
发放日期 除息日期
15.12.2022 14.11.2022
数量 时期
0.4625 季度
#JNJ
宣布日期 登记日期
19.10.2022 22.11.2022
发放日期 除息日期
06.12.2022 21.11.2022
数量 时期
1.13 季度
#JPM
宣布日期 登记日期
20.09.2022 06.10.2022
发放日期 除息日期
31.10.2022 05.10.2022
数量 时期
1.00 季度
#KO
宣布日期 登记日期
20.10.2022 01.12.2022
发放日期 除息日期
15.12.2022 30.11.2022
数量 时期
0.44 季度
#KHC
宣布日期 登记日期
26.10.2022 25.11.2022
发放日期 除息日期
30.12.2022 23.11.2022
数量 时期
0.4 季度
#LLY
宣布日期 登记日期
17.10.2022 15.11.2022
发放日期 除息日期
09.12.2022 14.11.2022
数量 时期
0.98 季度
#MA
宣布日期 登记日期
19.09.2022 07.10.2022
发放日期 除息日期
09.11.2022 06.10.2022
数量 时期
0.49 季度
#MCD
宣布日期 登记日期
13.10.2022 01.12.2022
发放日期 除息日期
15.12.2022 30.11.2022
数量 时期
1.52 季度
#MCK
宣布日期 登记日期
26.10.2022 01.12.2022
发放日期 除息日期
03.01.2023 30.11.2022
数量 时期
0.54 季度
#MDLZ
宣布日期 登记日期
26.07.2022 30.09.2022
发放日期 除息日期
14.10.2022 29.09.2022
数量 时期
0.385 季度
#MGM
宣布日期 登记日期
02.11.2022 09.12.2022
发放日期 除息日期
15.12.2022 08.12.2022
数量 时期
0.0025 季度
#MMM
宣布日期 登记日期
08.11.2022 18.11.2022
发放日期 除息日期
12.12.2022 17.11.2022
数量 时期
1.49 季度
#MO
宣布日期 登记日期
25.08.2022 15.09.2022
发放日期 除息日期
11.10.2022 14.09.2022
数量 时期
0.94 季度
#MMP
宣布日期 登记日期
20.10.2022 07.11.2022
发放日期 除息日期
14.11.2022 04.11.2022
数量 时期
1.0475 季度
#MRK
宣布日期 登记日期
26.07.2022 15.09.2022
发放日期 除息日期
07.10.2022 14.09.2022
数量 时期
0.69 季度
#MPLX
宣布日期 登记日期
01.11.2022 15.11.2022
发放日期 除息日期
22.11.2022 14.11.2022
数量 时期
0.775 季度
#MRVL
宣布日期 登记日期
22.09.2022 07.10.2022
发放日期 除息日期
26.10.2022 06.10.2022
数量 时期
0.06 季度
#MT
宣布日期 登记日期
02.06.2022 16.05.2022
发放日期 除息日期
10.06.2022 13.05.2022
数量 时期
0.38
#MS
宣布日期 登记日期
14.10.2022 31.10.2022
发放日期 除息日期
15.11.2022 28.10.2022
数量 时期
0.775 季度
#MSFT
宣布日期 登记日期
19.09.2022 17.11.2022
发放日期 除息日期
08.12.2022 16.11.2022
数量 时期
0.68 季度
#MSI
宣布日期 登记日期
17.05.2022 15.06.2022
发放日期 除息日期
15.07.2022 14.06.2022
数量 时期
0.79 季度
#NEM
宣布日期 登记日期
27.10.2022 08.12.2022
发放日期 除息日期
21.12.2022 07.12.2022
数量 时期
0.55 季度
#NKE
宣布日期 登记日期
04.08.2022 06.09.2022
发放日期 除息日期
03.10.2022 02.09.2022
数量 时期
0.305 季度
#NLOK
宣布日期 登记日期
05.05.2022 08.06.2022
发放日期 除息日期
22.06.2022 07.06.2022
数量 时期
0.125 季度
#NUE
宣布日期 登记日期
09.06.2022 30.06.2022
发放日期 除息日期
11.08.2022 29.06.2022
数量 时期
0.50 季度
#NVDA
宣布日期 登记日期
16.11.2022 01.12.2022
发放日期 除息日期
22.12.2022 30.11.2022
数量 时期
0.04 季度
#ORAN
宣布日期 登记日期
15.11.2022 02.12.2022
发放日期 除息日期
22.12.2022 01.12.2022
数量 时期
0.235 季度
#ORCL
宣布日期 登记日期
12.09.2022 12.10.2022
发放日期 除息日期
25.10.2022 11.10.2022
数量 时期
0.32 季度
#OTEX
宣布日期 登记日期
02.11.2022 02.12.2022
发放日期 除息日期
22.12.2022 01.12.2022
数量 时期
0.243 季度
#OXY
宣布日期 登记日期
06.05.2022 10.06.2022
发放日期 除息日期
15.07.2022 09.06.2022
数量 时期
0.13 季度
#PBR
宣布日期 登记日期
09.11.2022 23.11.2022
发放日期 除息日期
28.12.2022 22.11.2022
数量 时期
1.26 季度
#PEP
宣布日期 登记日期
17.11.2022 02.12.2022
发放日期 除息日期
06.01.2023 01.12.2022
数量 时期
1.15 季度
#PFE
宣布日期 登记日期
22.09.2022 04.11.2022
发放日期 除息日期
05.12.2022 03.11.2022
数量 时期
0.40 季度
#PG
宣布日期 登记日期
11.10.2022 21.10.2022
发放日期 除息日期
15.11.2022 20.10.2022
数量 时期
0.913 季度
#PHG
宣布日期 登记日期
07.06.2022 13.05.2022
发放日期 除息日期
08.06.2022 12.05.2022
数量 时期
0.775 季度
#POT
宣布日期 登记日期
14.12.2017 29.12.2017
发放日期 除息日期
01.02.2018 28.12.2017
数量 时期
0.10 季度
#QCOM
宣布日期 登记日期
14.10.2022 01.12.2022
发放日期 除息日期
15.12.2022 30.11.2022
数量 时期
0.75 季度
#QQQ
宣布日期 登记日期
16.09.2022 20.09.2022
发放日期 除息日期
23.09.2022 19.09.2022
数量 时期
0.51856 季度
#RMD
宣布日期 登记日期
28.04.2022 12.05.2022
发放日期 除息日期
16.06.2022 11.05.2022
数量 时期
0.42 季度
#RS
宣布日期 登记日期
25.10.2022 18.11.2022
发放日期 除息日期
02.12.2022 17.11.2022
数量 时期
0.875 季度
#SBUX
宣布日期 登记日期
28.09.2022 11.11.2022
发放日期 除息日期
25.11.2022 09.11.2022
数量 时期
0.53 季度
#SNDK
宣布日期 登记日期
22.07.2015 03.08.2015
发放日期 除息日期
25.08.2015 30.07.2015
数量 时期
0.3 季度
#SNY
宣布日期 登记日期
28.04.2022 27.05.2022
发放日期 除息日期
27.06.2022 26.05.2022
数量 时期
0.29 季度
#SPY
宣布日期 登记日期
24.01.2022 19.09.2022
发放日期 除息日期
31.10.2022 16.09.2022
数量 时期
1.596 季度
#SSNC
宣布日期 登记日期
16.11.2022 01.12.2022
发放日期 除息日期
15.12.2022 30.11.2022
数量 时期
0.20 季度
#STLD
宣布日期 登记日期
06.06.2022 30.06.2022
发放日期 除息日期
15.07.2022 29.06.2022
数量 时期
0.875 季度
#SU
宣布日期 登记日期
16.11.2022 02.12.2022
发放日期 除息日期
23.12.2022 01.12.2022
数量 时期
0.382 季度
#T
宣布日期 登记日期
30.09.2022 10.10.2022
发放日期 除息日期
01.11.2022 06.10.2022
数量 时期
0.278 季度
#TEVA
宣布日期 登记日期
22.10.2017 28.11.2017
发放日期 除息日期
12.12.2017 27.11.2017
数量 时期
0.0723 季度
#TECK
宣布日期 登记日期
26.04.2022 15.06.2022
发放日期 除息日期
30.06.2022 14.06.2022
数量 时期
0.099 季度
#TMO
宣布日期 登记日期
18.05.2022 15.06.2022
发放日期 除息日期
15.07.2022 14.06.2022
数量 时期
0.3 季度
#TPL
宣布日期 登记日期
03.05.2022 08.06.2022
发放日期 除息日期
15.06.2022 07.06.2022
数量 时期
2.3 季度
#TRI
宣布日期 登记日期
01.11.2022 17.11.2022
发放日期 除息日期
15.12.2022 16.11.2022
数量 时期
0.445 季度
#TX
宣布日期 登记日期
03.11.2022 15.11.2022
发放日期 除息日期
22.11.2022 14.11.2022
数量 时期
0.9 季度
#TRP
宣布日期 登记日期
29.04.2022 30.06.2022
发放日期 除息日期
29.07.2022 29.06.2022
数量 时期
0.7 季度
#TRV
宣布日期 登记日期
21.07.2022 09.09.2022
发放日期 除息日期
30.09.2022 08.09.2022
数量 时期
0.93 季度
#TSM
宣布日期 登记日期
15.02.2022 17.06.2022
发放日期 除息日期
14.07.2022 16.06.2022
数量 时期
0.369 季度
#UBS
宣布日期 登记日期
01.02.2022 13.04.2022
发放日期 除息日期
14.04.2022 12.04.2022
数量 时期
0.25
#UL
宣布日期 登记日期
27.10.2022 18.11.2022
发放日期 除息日期
09.12.2022 17.11.2022
数量 时期
0.416 季度
#UPS
宣布日期 登记日期
02.11.2022 14.11.2022
发放日期 除息日期
01.12.2022 10.11.2022
数量 时期
1.52 季度
#UTX
宣布日期 登记日期
03.02.2020 14.02.2020
发放日期 除息日期
10.03.2020 13.02.2020
数量 时期
0.735 季度
#V
宣布日期 登记日期
22.07.2022 12.08.2022
发放日期 除息日期
01.09.2022 11.08.2022
数量 时期
0.375 季度
#VALE
宣布日期 登记日期
08.03.2022 10.03.2022
发放日期 除息日期
23.03.2022 09.03.2022
数量 时期
0.1725 季度
#VZ
宣布日期 登记日期
06.09.2022 07.10.2022
发放日期 除息日期
01.11.2022 06.10.2022
数量 时期
0.652 季度
#WDC
宣布日期 登记日期
13.02.2020 03.04.2020
发放日期 除息日期
17.04.2020 02.04.2020
数量 时期
0.50 季度
#WFC
宣布日期 登记日期
25.10.2022 04.11.2022
发放日期 除息日期
01.12.2022 03.11.2022
数量 时期
0.30 季度
#WMT
宣布日期 登记日期
17.02.2022 12.08.2022
发放日期 除息日期
06.09.2022 11.08.2022
数量 时期
0.56 季度
#WPM
宣布日期 登记日期
03.11.2022 21.11.2022
发放日期 除息日期
01.12.2022 18.11.2022
数量 时期
0.15 季度
#XOM
宣布日期 登记日期
27.10.2022 15.11.2022
发放日期 除息日期
09.12.2022 14.11.2022
数量 时期
0.91 季度
#YY
宣布日期 登记日期
01.01.1970 09.05.2022
发放日期 除息日期
23.06.2022 22.06.2022
数量 时期
0.51 季度
#ZTS
宣布日期 登记日期
19.05.2022 21.07.2022
发放日期 除息日期
01.09.2022 20.07.2022
数量 时期
0.325 季度

现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.